INNE ORGANIZACJE

Jesteś tutaj: Strona główna Komentarze, stanowiska W sprawie płac pracowników administracji i obsługi
13
GRU
W sprawie płac pracowników administracji i obsługi Drukuj Email
+ 8
+ 0
Wpisany przez Krystyna Wasiluk-Richter   

W sprawie płac pracowników administracji i obsługi szkół prowadzonych przez jednostki samorządów terytorialnych

„Solidarność” oświatowa w Białymstoku zrzesza obok nauczycieli także pracowników administracji i obsługi szkół. Mając na uwadze warunki płacy tej grupy pracowników, od lat nieodmiennie występujemy do wszystkich samorządów terytorialnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe o zagwarantowanie w budżetach JST środków finansowych na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi szkół. Monitujemy także o to przy każdej okazji – np. przy rozmowach dotyczących regulaminów wynagradzania nauczycieli.

Reakcje samorządów były różne. Niektóre uwzględniały nasze wnioski, inne nawet nie odpowiadały na pisma!

 

Bardzo wielu pracowników obsługi otrzymuje wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej, co nie pozwala ich rodzinom na normalne funkcjonowanie wobec ciągłych podwyżek cen energii, czynszu, transportu itd., a szczególnie żywności. Dlatego ciągle pamiętamy o tej grupie zawodowej.

Ponieważ najwięcej członków mamy zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez największy samorząd terytorialny, jakim jest miasto Białystok, poniżej przedstawiamy korespondencję z Prezydentem Białegostoku na ten temat w ciągu ostatnich dwóch lat. We wcześniejszych latach różnej wielkości podwyżki były realizowane.

Później zaś zamieszczamy spis jednostek samorządów terytorialnych, do których wystąpiliśmy z wnioskami o zagwarantowanie środków na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi w 2010 i 2011 r.


Białystok, 15.10.2010 r.

L.Dz. KM- 208-98/10

Pan Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białystok


Komisja Międzyzakładowa Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wnosi o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta Białystok na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Waszą JST.

Prosimy o pamięć o tej grupie zawodowej pracowników oświaty, gdyż jest w gorszej sytuacji finansowej i bardzo mocno odczuwa skutki kryzysu i inflacji.

Liczymy na zrozumienie i przychylność dla naszego wniosku.

Z poważaniem

Krystyna Wasiluk-Richter

Odpowiedź:

Białystok, 17 listopada 2010 r.

Urząd Miejski

W Białymstoku

Krystyna Wasiluk-Richter

Przewodnicząca

Komisji Międzyzakładowej

EKS.IV.0716/01/10                                         OM NSZZ „Solidarność” POiW

w Białymstoku


W odpowiedzi na Pani pismo nr L.Dz.KM-208-98/10 z dnia 15.10.2010 r. uprzejmie wyjaśniam, iż w przedłożonym przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu projekcie planu budżetu Miasta w zakresie „Oświaty” na rok 2011 uwzględniono środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych w wysokości 103,7% zgodnie z założeniami Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na 2011 rok.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta w 2011 roku pozwoli na ustalenie ostatecznej kwoty wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku.


Z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Janowicz

Dyrektor Departamentu

Edukacji, Kultury i Sportu


W rozmowach z przedstawicielami Departamentu uzyskaliśmy zapewnienia, że podwyżki wynagrodzeń będą realizowane od września 2011 r.

Gdy tak się nie stało, wysłaliśmy kolejne pismo do Prezydenta Białegostoku:


Białystok, 14.09.2011 r.

L.dz. KM – 267-104/11

PAN TADEUSZ TRUSKOLASKI

PREZYDENT MIASTA BIAŁYSTOK


Komisja Międzyzakładowa Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku zwraca się z prośbą o informację, czy jeszcze w tym roku szkolnym (we wrześniu) będzie miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Białystok.

Przypominamy, że w piśmie nr EKS.IV.0716/01/10 z dnia 17 listopada 2010 r. podpisanym z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora Wojciecha Janowicza, zostaliśmy poinformowani, że „w przedłożonym przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu projekcie budżetu Miasta w zakresie „Oświaty” na 2011 r. uwzględniono środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracyjno- obsługowych w wysokości 103,7%”.

Nie musimy nadmieniać, że sytuacja materialna  tej grupy zawodowej, szczególnie pracowników obsługi szkół i placówek oświatowych, w związku z drożyzną i niskimi płacami jest trudna.

Krystyna Wasiluk-Richter


Otrzymaliśmy taką odpowiedź:


PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Białystok, 29 września 2011 r.


Krystyna Wasiluk-Richter

Przewodnicząca

Komisji Międzyzakładowej

OM NSZZ „Solidarność” POiW

w Białymstoku

EDU-IV.3026.18.2011


W odpowiedzi na Pani pismo Nr L.dz. KM – 267-104/11 z dnia 14.09.2011 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

 • Status prawny pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Białystok reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • W stosunku do pracowników samorządowych nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.) i mechanizmy w niej zawarte,
 • Na mocy art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz.U. z 2011 r. Nr 29, poz.150) zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy a dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ustalono kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. – w wysokości 1 446,82 zł. a od dnia 1 września 2011 r. – w wysokości 2.618,10 zł. odnoszącą się wyłącznie do pracowników państwowej, a nie samorządowej sfery budżetowej,
 • Pracownicy administracyjno-obsługowi szkół i placówek oświatowych są wynagradzani zgodnie z wskazana na wstępie ustawą o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dz.U. Nr 50, poz.398).

Wobec powyższego nie istnieje obowiązek automatycznego podwyższani uposażenia wszystkim pracownikom o wskaźnik określony w ustawie budżetowej.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w ostatnich latach wynagrodzenia administracji i obsługi wzrastały adekwatnie do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Mając na uwadze sytuację materialną grupy zawodowej o której mowa wyżej, w bieżącym roku budżetowym pomimo zakładanego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych o 3,7%, realizowany budżet Miasta nie pozwala na wdrożenie podwyżek z dniem 1 września 2011 r.


PREZYDENT MIASTA

Tadeusz TruskolaskiW listopadzie wystosowaliśmy kolejne pismo, dotyczące budżetu na 2012 r.:Białystok, 04.11.2011 r.

L.Dz. KM- 320-131/11

Pan Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białystok

Komisja Międzyzakładowa Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wnosi o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta Białystok    na 2012 r. na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Waszą JST.

Prosimy o pamięć o tej grupie zawodowej pracowników oświaty, gdyż jest w gorszej sytuacji finansowej i bardzo mocno odczuwa skutki kryzysu i inflacji.

Liczymy na zrozumienie i przychylność dla naszego wniosku.


Z poważaniem

Krystyna Wasiluk-Richter

Otrzymaliśmy następująca odpowiedź:
PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Białystok, 29 września 2011 r.


Krystyna Wasiluk-Richter

Przewodnicząca

Komisji Międzyzakładowej

OM NSZZ „Solidarność” POiW

w Białymstoku

EDU-IV.3026.29.2011


W odpowiedzi na pani pismo Nr L.Dz. KM- 320-131/11 uprzejmie wyjaśniam, iż w projekcie budżetu Miasta w zakresie „Oświaty” na 2012 zaplanowano środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych w wysokości 102,9% zgodnie z założeniami Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na 2012 rok.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż budżet Miasta na zadania oświatowe w 2012 roku oraz bieżąca analiza realizacji budżetu pozwolą na ustalenie kwoty wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku


PREZYDENT MIASTA

Tadeusz TruskolaskiNa sprawę zagwarantowania środków finansowych w budżecie Miasta na 2012 r. zwróciliśmy uwagę Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Białegostoku najpierw ustnie na posiedzeniu opiniującym projekt budżetu Białegostoku w dziale „Oświata”
a następnie na piśmie:


Białystok, 06.12.2011 r.

L.dz. KM- 357-143/11


Pan Piotr Jankowski

Przewodniczący

Komisji Edukacji i Wychowania

Rady Miejskiej Białegostoku


Komisja Międzyzakładowa Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku zwraca się z prośbą do Pań i Panów Radnych - Członków Komisji o dołożenie starań, aby w budżecie Miasta Białystok na rok 2012 znalazły się środki finansowe na rzeczywiste podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych szkół od stycznia 2012 roku.

W budżecie na mijający właśnie rok 2011 takie środki były zaplanowane, jednak pracownicy administracji i obsługi szkół podwyżki nie otrzymali.

Bardzo wielu pracowników obsługi otrzymuje wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej, co nie pozwala ich rodzinom na normalne funkcjonowanie wobec ciągłych podwyżek cen energii, czynszu, transportu itd., a szczególnie żywności.

Ponieważ najważniejsi powinni być ludzie i ich problemy, dlatego zwracamy się do Państwa
o pomoc w imieniu tej grupy pracowników oświaty.


Z poważaniem

Krystyna Wasiluk-Richter

Zarówno w 2010 r., jak i w 2011 wystąpiliśmy z wnioskami o ujęcie w budżetach jednostek samorządów terytorialnych odpowiednio na rok 2011 i 2012 środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi:


 1. Samorząd Województwa Podlaskiego – brak odpowiedzi
 2. Starostwo Powiatowe w Białymstoku – widzi potrzebę podwyżek, zastanowi się
 3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – trudna sytuacja finansowa, ew. dyrektorzy wypracują środki w ramach subwencji oświatowej
 4. Miasto Hajnówka – wniosek zostanie przeanalizowany
 5. Gmina Michałowo – brak odpowiedzi
 6. Gmina Krypno – brak odpowiedzi
 7. Gmina Korycin – brak odpowiedzi
 8. Gmina Knyszyn – brak odpowiedzi
 9. Gmina Juchnowiec Kościelny – brak odpowiedzi

10.  Gmina Dobrzyniewo Duże – brak odpowiedzi

11.  Gmina Czeremcha – brak odpowiedzi

12.  Gmina Choroszcz – brak odpowiedzi

13.  Gmina Wasilków – brak odpowiedzi

14.  Gmina Turośń Kościelna – brak odpowiedzi

15.  Gmina Supraśl – brak odpowiedzi

16.  Gmina Suchowola – brak odpowiedzi

17.  Gmina Tykocin – brak odpowiedzi


Brak odpowiedzi jest naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego – organ musi udzielić odpowiedzi. Jeszcze raz będziemy o to pytać!

Zastanawiające jest, dlaczego gminy wiejskie albo miejsko-wiejskie nie podejmują tematu płac pracowników administracji i obsługi? Czyżby ludzie z tej grupy zawodowej (szczególnie pracownicy obsługi zarabiający przeważnie na poziomie płacy minimalnej) na tle mieszkańców wsi byli „bogaczami”? Wiemy, że województwo podlaskie jest w czołówce województw w Polsce, w których procent ludzi biednych i żyjących poniżej minimum egzystencji jest najwyższy. Polecamy artykuł z naszej strony internetowej „A to jest Polska właśnie” – jest poświęcony problemowi biedy.