INNE ORGANIZACJE

10
GRU
Uprawnienia kół Drukuj Email
+ 3
+ 0
Wpisany przez Krystyna Wasiluk-Richter   
Uprawnienia kół
Ustawy takie jak: Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, ustawy – o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o społecznej inspekcji pracy i inne, dają wiele uprawnień zakładowym organizacjom związkowym (międzyzakładowym). Są to uprawnienia o charakterze stanowczym, opiniodawczym i samodzielnym z inicjatywy samych organizacji.
Co to jest zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa?
Jest to organizacja związkowa zrzeszająca co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy (lub pracodawców), objętego działaniem tej organizacji (art. 25¹ ust.1 i art. 34 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Ponadto zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” organizacja ta musi być zarejestrowana w zarządzie regionu. Wtedy otrzymuje osobowość prawną.
    
Innymi słowy może upoważnić do realizacji przez koło pewnych zadań związku przypisanym komisjom międzyzakładowym (zakładowym).
Ale nigdy nie powinny to być upoważnienia dotyczące spraw wynikających ze stosunku pracy, takich jak: wypowiedzenia i zwolnienia z pracy, regulaminy pracy szkół, kary porządkowe i dyscyplinarne. Wymagana jest tu duża znajomość prawa pracy i błędne działania lub decyzje mogą skutkować poważnymi prawnymi konsekwencjami dla pracowników, w tym także dla członków związku.
Komisja międzyzakładowa może, chociaż nie musi, upoważnić koło np. do:
1.    uzgodnienia z pracodawcą regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uzgodnienia preliminarza wydatków z tego funduszu na dany rok i podziału środków dla poszczególnych pracowników,
2.    uzgodnienia regulaminów nagród dyrektora szkoły, premiowania, dodatku motywacyjnego (kryteriów),
3.    uzgodnienia kryteriów zwolnień pracowników,
4.    ustalenia planu urlopów,
5.    uzgodnienia z innymi związkami działającymi w placówce regulaminów wyboru społecznego inspektora pracy.


    Jak uzgadniać z pracodawcą wyżej wymienione wewnątrzszkolne akty prawne?

1.    Przede wszystkim Koło musi wyznaczyć osoby, które w jego imieniu będą się zajmowały daną sprawą.
2.    Osoby te powinny otrzymywać na bieżąco od pracodawcy projekty np. regulaminów, kryteriów zwolnień itd. oraz termin dokonania ostatecznych uzgodnień. Może to być Wasza inicjatywa (szczególnie, gdy w szkole jest tylko „Solidarność”).
3.    Następnie powinny zapoznać się z odpowiednimi aktami prawnymi, poszukać dodatkowych informacji na dany temat. Mogą zgłosić się po pomoc do komisji międzyzakładowej lub prawników zarządu regionu.
4.    Uzgodnić termin spotkania z przedstawicielami innych związków zawodowych działających na terenie szkoły.
5.    Uzgodnić z kołem stanowisko w danej sprawie.
6.    Uzgodnić, (jeżeli to możliwe) wspólne stanowisko z innymi związkami.
7.    Na wcześniej ustalonym wspólnym spotkaniu pracodawcy ze związkami zawodowymi przedstawić stanowisko związkowe w danej sprawie. Jeżeli poszczególne związki mają odrębne stanowiska – przedstawić swoje wraz z uzasadnieniem. Pilnować, aby ostateczne uzgodnienia były zgodne z obowiązującym prawem.
8.    W razie komplikacji w czasie rozmów poprosić o przerwę i skontaktować się z komisją międzyzakładową lub z prawnikiem zarządu regionu.

Uwaga: W przypadku, gdy koło obawia się represji lub szykan ze strony pracodawcy i nie może swobodnie realizować związkowych uprawnień zgodnie z prawem, powinno zrezygnować z części uprawnień scedowanych na koło przez komisję międzyzakładową.