INNE ORGANIZACJE

29
GRU
Ocena pracy nauczyciela Drukuj Email
+ 36
+ 19
Wpisany przez Krystyna Wasiluk-Richter   
Ocena pracy nauczyciela

Nowa KN nie przewiduje okresowej oceny pracy nauczyciela.
Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy: dyrektora, nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.
Oceny pracy nauczyciela  nie można dokonywać częściej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu, wymaganego do uzyskania kolejnego szczebla awansu zawodowego.
Przestaje być obligatoryjne zasięganie przez dyrektora opinii samorządu uczniowskiego.
Skala ocen z pięciu została zawężona do trzech: wyróżniającej, dobrej i negatywnej.
Oceny pracy dyrektora dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (poprzednio było odwrotnie), jeżeli organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego (np. w szkołach artystycznych jest to ten sam organ).
Co najmniej dobra ocena pracy dyrektora jest wymagana przy ubieganiu się przez niego o awans zawodowy, a także przy ubieganiu się kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Od oceny pracy nauczyciela uzależniony jest dodatek motywacyjny (Rozporządzenie płacowe z dnia 11 maja 2000 r.). Od oceny pracy nie jest już uzależnione zatrudnienie nauczyciela poprzez mianowanie.
Wyróżniająca ocena pracy wymagana jest od nauczyciela przy składaniu wniosku o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz kuratora oświaty, a także może być wymagana podczas ubiegania się o nagrodę prezydenta, burmistrza czy wójta.
Negatywna ocena pracy nauczyciela zatrudnionego poprzez mianowanie i na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jest podstawą  do rozwiązania z nim stosunku pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem liczonym od dnia otrzymania negatywnej oceny pracy (Art.23.1 pkt. 5, Art.27.3 KN).
Przepisy o ocenie pracy nauczyciela obowiązują także nauczycieli i dyrektorów niepublicznych przedszkoli, placówek i szkół o uprawnieniach publicznych. Z tym, że oceny pracy nauczycieli dokonuje się w każdym czasie na ich wniosek, z inicjatywy dyrektora lub organu prowadzącego, a praca dyrektora podlega ocenie na jego wniosek lub organu prowadzącego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 00. nr 98 poz. 1066, Dz. U. 01. nr 131. poz. 11459) określa szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela , tryb postępowania odwoławczego i sposób powoływania zespołu oceniającego.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, uwzględniając w szczególności:
1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Do okresu 3 miesięcy nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.                                                                                                                                             Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli - opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.
Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania - powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu, przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców, właściwy doradca metodyczny, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
Zespół może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.