INNE ORGANIZACJE

Jesteś tutaj: Strona główna Prawo oświatowe Od stycznia 2012 r. zmiany w Karcie Nauczyciela
14
GRU
Od stycznia 2012 r. zmiany w Karcie Nauczyciela Drukuj Email
+ 3
+ 13
Wpisany przez Andrzej Antolak   

Od stycznia 2012 r. zmiany w Karcie Nauczyciela

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wraz z nią zmieniły się niektóre przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy, skutkiem, których będzie m.in. utrata wielu przywilejów dla niektórych nauczycieli, a także zmiana przepisów na podstawie których są zatrudniani.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą będzie ograniczenie uprawnień części nauczycieli. Zgodnie z art. 237 ww. ustawy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni dotychczas w placówkach opiekuńczo-wychowawczych będą bowiem podlegać przepisom Karty Nauczyciela tylko przez okres dwóch lat od wejścia w życie ustawy, a więc do końca 2013 r. Począwszy od 1 stycznia 2014 r. staną się pracownikami samorządowymi i w odniesieniu do nich trzeba będzie stosować ustawę o pracownikach samorządowych.

Zmiana ustawy, pod którą podlegają pracownicy to także utrata wielu uprawnień.

Wiąże się to z uchyleniem ust. 1a w art. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie, z którym wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przed 2004 r. podlegają ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 251 ww. ustawy pracownicy ci po okresie przejściowym zatrudniani będą na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oznacza to dla tych pracowników utratę wielu przywilejów, które gwarantuje Karta Nauczyciela takich jak np. 26-godzinne pensum zajęć prowadzonych z wychowankami. Pensum dla pracowników samorządowych ustalane będzie przez dyrektora placówki. Nie będą też mogli skorzystać z dłuższych i dodatkowych urlopów gwarantowanych przez Kartę, jak urlop dla poratowania zdrowia. Dotyczy to około 2 tys. nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Osiem lat temu, gdy pogotowia opiekuńcze i domy dziecka wykreślano z ustawy o systemie oświaty - obiecano im, że do zakończenia ich pracy zawodowej będą podlegali Karcie Nauczyciela. Omawiana ustawa wprowadza zmiany, które zaprzeczają tym obietnicom.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów obowiązujących do czasu wejścia w życie nowej ustawy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych wymaganych na danym stanowisku, mogą być nadal zatrudniani na tym stanowisku, jednak nie dłużej jednak niż przez 6 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy, tj. do końca 2017 r. Jeśli do dnia 1 stycznia 2018 r. Po tym okresie nie dostosują swoich kwalifikacji do nowych wymagań - powinni zostać zwolnieni z zajmowanego stanowiska.

Andrzej Antolak

członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "S"